ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރު 2021 13:15

ނަންބަރު

33

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވީ ށ. ފުނަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA