ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ނޮވެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ށ. ފުނަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
17 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ފެބްރުއަރީ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA