ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ނޮވެމްބަރު 2021 11:53

ނަންބަރު

34

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި އަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސެސް ގެ ފަރާތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
22 ނޮވެމްބަރު 2021 - ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA