ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ނޮވެމްބަރު 2021 23:06

ނަންބަރު

31

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ށ.ފުނަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA