ކޮމިޓީގެ ނަން

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2020 12:35

ނަންބަރު

1

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވިއެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ހޮއްވެވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން އެވެ. ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ހޮއްވެވީ މާފަންނު ދެނުކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ އެވެ. އެއަށްފަހު، ކުރިއަށްގެންދެވީ އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިންގެ ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސް އާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ދުވަހުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްއާ ބައްދަލުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA