ކޮމިޓީގެ ނަން

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްއާ ބައްދަލުކުރުން

ޚުލާސާ

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްއާ ބައްދަލުކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA