ކޮމިޓީގެ ނަން

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ފެބްރުއަރީ 2020 12:30

ނަންބަރު

2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

ޚުލާސާ

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި މައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ: 1.ފާޠިމަތު ނިޔުޝާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު 2.ފާޠިމަތު ފިލްޒާ، ކައުންސެލް ޖެނެރަލް 3.މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 4.ޙަސަން ރަފީޢު، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕާލިމަންޓަރީ އެޑިއުކޭޝަން 5.ޙަސަން ޒިޔާއު، ޑިރެކްޓަރ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 6.އަޙުމަދު ނަސީރު، ޑިރެކްޓަރ ހެންސަރޑް

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA