ކޮމިޓީގެ ނަން

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA