ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ފެބްރުއަރީ 2020 10:15

ނަންބަރު

2

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ހޮވިވަޑައިގަތެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އައްޔަނުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA