ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އައްޔަނުކުރުން

ޚުލާސާ

ނައިބު މުގަރިރުގެ މަޤާމް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އައްޔަނުކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA