ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

20 ޖޫން 2019 13:00

ނަންބަރު

1

ސަބް ކޮމިޓީ 1 ގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA