ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

19 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު ދިރާސާކުުރުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު ދިރާސާކުުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖޫން 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA