ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

22 ޖޫން 2019 13:00

ނަންބަރު

2

ސަބް ކޮމިޓީ 1 ގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ބައްދަލުވުުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނީ ފަންުނުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA