ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

22 ޖުލައި 2020 10:30

ނަންބަރު

1

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 ގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު އަދި މުޤައްރިރުގެ ނައިބަކު ހޮއްވެވުމެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަބާނާ ރަޝީދުއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ސަބް-ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ ޢިއްތިފާޤުން ހޮވިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ސަބް-ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބުކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މުޙައްމަދު ނިހާދު ސަބް-ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހޮވިވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA