ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

22 ޖުލައި 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ގދ. ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖުލައި 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA