ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

12 އޮކްޓޯބަރު 2020 14:00

ނަންބަރު

2

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 ގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގދ. ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމަން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު އެ ދެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ޞައުދުﷲ ޙިލްމީ/ ފަތިސް، ގދ. ތިނަދޫ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫތު ސާފުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA