ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

27 އޮކްޓޯބަރު 2020 11:00

ނަންބަރު

4

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 ގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ސާފުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަންނަނިވި ލަފާތައް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމައި، އެ ނިންމުން މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA