ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

23 ފެބްރުއަރީ 2021 10:30

ނަންބަރު

5

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 ގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުންސަބް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA