ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 މާރިޗު 2020 10:37

ނަންބަރު

1

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA