ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

30 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ޚުލާސާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ޖޫން 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
4 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA