ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

22 މާރިޗު 2021 14:00

ނަންބަރު

6

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 ގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މި މަސައްކަތް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށަފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA