ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

26 އޮކްޓޯބަރު 2021 11:00

ނަންބަރު

7

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1 ގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި މައްސަަލައާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެންޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަމުންގެންދަވާތޯ އެ ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA