ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 މާރިޗު 2020 12:30

ނަންބަރު

2

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA