ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ޖޫން 2020 11:01

ނަންބަރު

3

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
3 މާރިޗު 2020 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA