ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ޖޫން 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
8 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA