ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާގުޅޭ)

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2021 11:00

ނަންބަރު

1

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ހޮއްވެވުމެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާ ތާއިދުލިބިފައިވެއެވެ. މި ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އައްސަވައި އެވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނެވެ. ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމެވީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީފައިވާ މައްސަލަ 5 މެންބަރުންގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު މައި ކޮމިޓިއަށް ފޮނުއްވުމަށެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ: 1. ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް 2. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 3. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 4. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 5. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA