ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާގުޅޭ)

ތާރީޚް

14 ޖެނުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA