ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ފެބްރުއަރީ 2020 14:30

ނަންބަރު

1

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާޢި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ގޮތުން ކޮމިޓީ އަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ސިޓީ ތައް ކޮމިޓީ ގެ މުޤައްރިރު ބައްލަވާ ޖަވާބު އެބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އަދި މި ސިޓީ ތައް ފޮނުވާނެ ސުންގަޑި އަކީ 12 ފެބްރުއަރީ 2020 ކަމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/5 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތޯ ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން، 12 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ކޮމިޓީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA