ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

13 އޮކްޓޯބަރު 2020 11:30

ނަންބަރު

2

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މައްސަލައާ ގުޅޭ) ގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި، ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި، މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA