ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

ތާރީޚް

31 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެކި އެކު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، ވަމުންދާ ގެއްލުންްތައް، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 ޖުލައި 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA