ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

25 ޖޫން 2019 13:05

ނަންބަރު

2

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ހޮއްވަވާފައިވާ ސަބްކޮމިޓީތަކަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސަބް ކޮމިޓީ C އަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީ C އާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ތާވަލުގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން 8 ވަނަ ނަންބަރާ ހަމައަށް ހުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށްފަހު، ބާކީ ހުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ގޮތަށް ނިންމެވުމަށްފަހު މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 2.ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 3.ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 4.މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 5.މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 6.އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 7.އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 8.އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA