ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

18 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

23 ޖުލައި 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA