ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

17 ޖުލައި 2019 10:40

ނަންބަރު

4

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ސަބް ކޮމިޓީ C އަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެންޓްސް ލިބިފައިނުވާ ކުންފުނިތަކަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްސް ހޯދުމަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA