ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

23 ޖުލައި 2019 12:30

ނަންބަރު

5

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ C ގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ސަބް ކޮމިޓީ C އަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި، ސަބް ކޮމިޓީން މައި ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހު، އެއް ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމަވައި ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA