ކޮމިޓީގެ ނަން

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 ޑިސެމްބަރު 2020 10:05

ނަންބަރު

15

މާލިއްޔަތު ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލު) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ބިލުގެ ގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތުމުން، ބިލުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފާސްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA