ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ (ޖަލު ސިޓީތަކާގުޅޭ)

ތާރީޚް

17 ފެބްރުއަރީ 2020 12:30

ނަންބަރު

3

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA