ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ (ޖަލު ސިޓީތަކާގުޅޭ)

ތާރީޚް

22 ޖެނުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖެނުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
22 ޖެނުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA