ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ފެބްރުއަރީ 2020 11:00

ނަންބަރު

3

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، 19 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި އޮންނަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަށް ކޮމެންޓް ހޯއްދެވުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެއްވުމަށާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ކިޔަވައި ގްރެޖުއޭޓްވެ، ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސާފުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA