ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކާގުޅޭ)

ތާރީޚް

1 ނޮވެމްބަރު 2021 10:20

ނަންބަރު

4

4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - ނައިފަރު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA