ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކާގުޅޭ)

ތާރީޚް

1 ނޮވެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ނައިފަރު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ

ޚުލާސާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

1 ނޮވެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2022 - 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA