ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރު 2020 00:30

ނަންބަރު

59

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

'ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތިގެ ބިލް' ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިއިރު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޕަރކް ކުރެވުނު މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެ ގޮތުން ބިލުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން 106 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕަރކް ކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA