ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

16 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

16 ޖޫން 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
2020 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން

2 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން

2 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން

2 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން

23 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން

21 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން

20 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

20 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

23 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

25 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

28 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން - ސިއްރު

28 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

29 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން

29 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

30 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން

30 ޖޫން 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

1 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން

1 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން

2 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

2 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން

5 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

5 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

6 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން

6 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން

7 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން

7 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން

8 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

8 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން

11 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން

13 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން

13 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން

14 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން

15 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން

16 ޖުލައި 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން

11 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން

10 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން

10 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން

12 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން

12 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން

13 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން

16 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން

18 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން

19 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން

23 އޯގަސްޓު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން

5 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން

6 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން

14 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން

15 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން

19 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން

20 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން

27 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން

28 އޮކްޓޯބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން

1 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން

9 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން

10 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން

11 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން

15 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން

16 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން

17 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން

21 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 61 ވަނަ ބައްދަލުވުން

23 ނޮވެމްބަރު 2020

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން

24 ނޮވެމްބަރު 2020

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA