ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރު 2020 14:00

ނަންބަރު

61

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 61 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

'ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތިގެ ބިލް' ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިއިރު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޕަރކް ކުރެވުނު މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އިޞްލާޙުކުރެއްވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA