ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

15 ޖުލައި 2019 14:05

ނަންބަރު

2

2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރެއްވުމެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 ޖުލައި 2019 - ލޯކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA