ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

9 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ލޯކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

ލޯކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 ޖުލައި 2019 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2019 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޯގަސްޓު 2019 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA