ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

24 ނޮވެމްބަރު 2020 14:00

ނަންބަރު

62

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

'ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތިގެ ބިލް' ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިއިރު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޕަރކް ކުރެވުނު މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އިޞްލާޙުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA