ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ތާރީޚް

7 އޯގަސްޓު 2019 12:15

ނަންބަރު

3

3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް އިއްތިފާޤުވެލެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ޙުލާސާކުރެއްވުމަށް ހަދާފައިވާ 4 ޓޭބަލް ތަރުތީބުކުރުމަށް ފަހު ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމެނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 ޖުލައި 2019 - ލޯކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA