ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

16 ޖޫން 2020 11:20

ނަންބަރު

1

1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން މުޤައްރިރު ކަމުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައި، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމުގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ ގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައި، މި ހުށަހެޅުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
16 ޖުލައި 2020 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އެގްރީމެންޓާގުޅޭ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA