ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

16 ޖުލައި 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އެގްރީމެންޓާގުޅޭ

ޚުލާސާ

ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އެގްރީމެންޓާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
16 ޖޫން 2020 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖުލައި 2020 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA