ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ތާރީޚް

16 ޖުލައި 2020 13:45

ނަންބަރު

2

2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ނައިފަރު ޖުވެނައިލްގެ އެގްރީމަންޓް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނައިފަރު ޖުވެނައިލްއަށް "ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރުން ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދަ" އައު ކޮށްދީފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ، މި މައްސަލައަކީ މި ކޮމިޓީއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞްއޮތް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށްކަމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
16 ޖުލައި 2020 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އެގްރީމެންޓާގުޅޭ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA